Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny služby a nabídky.

1.2 Fotografka poskytuje své služby pouze pokud jsou splněny následující všeobecné podmínky. Obchodní podmínky se vztahují také na všechny budoucí objednávky od stejného klienta, pokud nedojde k odchylkám sepsaným písemně.

1.3 Nabídky fotografa se mohou měnit a jsou nezávazné.

 OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

2.1 Objednat služby je možné formulářem na webové stránce.

2.2 Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu  focení klientem i fotografem a zaplacení rezervačního poplatku ve výši 500,- 

2.3 Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

2.4 Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem. V případě fotografování mimo město Havířov se k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 5 Kč/km.

2.5 Doba focení je individuální a liší se v závislosti na zvoleném fotobalíčku.

2.6 Fotograf je oprávněn zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz apod.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku, Instagramu nebo SMS). 

2.7 Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – průměrně 2 týdny před plánovaným termínem focení.

2.8 Fotograf nenese odpovědnost za nespolupráci zúčastněných osob a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nemůže garantovat dostatečné množství kvalitních záběrů. Uvedené není důvodem pro slevu na objednanou službu.

3. VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

3.1 Fotograf posílá galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých bude možné vybírat fotky k finální úpravě, klientovi nejpozději týden od data fotografování. U fotografování vrhů posílá fotograf náhledy nejpozději do tří dnů od data fotografování. Počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

3.2 Fotografie si klient vybírá z online galerie. Klient si fotografie vybírá sám. Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy. Pokud si klient nevybere fotografie k úpravě do 60 dnů od zpřístupnění, dochází ke smazání galerie s náhledy. Pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 300 Kč.

3.3 Dle autorského zákona (č. 121/2000 Sb.) není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k finálním úpravám).

3.4 Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

3.5 Pokud není s klientem výslovně dohodnuto jinak, má fotograf volnou ruku z hlediska úprav fotografií (obrazové kompozice, uměleckého a technického designu). Klient je předem seznámen s fotografickým stylem fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. Pokud klient během vývoje požaduje změny, musí nést jakékoli další náklady, které mohou vzniknout.

3.6 Fotograf fotografie pořizuje a zpracovává svým vlastním stylem (např. fotografuje s plně otevřenou clonou, barvy na fotografii nemusí plně odrážet realitu apod.), pokud není s klientem výslovně dohodnuto jinak. V případě zvláštních požadavků na zpracování může být účtován příplatek.

3.7 Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.

3.8 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci. Nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa rovněž není důvodem k reklamaci.

3.9 Fotografie mají odpovídající kvalitu s ohledem na pozorovací vzdálenosti. Případné nedostatky, viditelné po zvětšení/přiblížení fotografie, nejsou důvodem k reklamaci.

4. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

4.1 Fotografie jsou klientovi dodávány nejpozději jeden měsíc od data výběru fotografií k úpravě (není-li dohodnuto jinak). U fotografování vrhů jsou klientovi fotografie dodány nejpozději jeden týden od data výběru fotografií k úpravě (není-li dohodnuto jinak). 

4.2 Hotová zakázka se doručí klientovi v elektronické verzi prostřednictvím úložiště Úschovna.cz (případně alternativního úložiště odpovídajících parametrů) na jejich emailovou adresu. Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPEG a v odpovídající kvalitě.

4.3 Klient obdrží od každé fotografie zmenšenou verzi, určenou ke sdílení na sociálních sítích (popř. webových stránkách) a dále verzi v plné kvalitě  (tyto fotografie slouží pouze pro tisk).

4.4 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.

5. CENA A PLATBA

5.1 Cena konkrétních fotobalíčků, včetně informací o jejich součástech, je podrobně uvedena na webových stránkách, případně individuálně dohodnuta s klientem.

5.2 Platba za fotografie probíhá při výběru fotografii z náhledu. Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do jejího úplného zaplacení. 

 5.3 Rezervace termínu schůzky je schválená až po zaplacení rezervačního poplatku ve výši 500Kč.

 5.4 Rezervační poplatek se odečítá od celkové ceny za fotografie.

 5.5Rezervační poplatek propadá ve prospěch fotografa, pokud dojde ke zrušení schůzky ze strany klienta. Rezervační poplatek je možno převést na náhradníka.

 6. AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Autorská práva náleží fotografovi i po úhradě klientem. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či postoupení třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou osobní, nekomerční prezentaci.

6.2 Fotograf má právo používat vytvořený obrazový materiál ke všem účelům, včetně komerčních. 

6.3 V případě, že klient nesouhlasí se zveřejněním zachyceného obrazového materiálu fotografem v síti Internet, musí tuto skutečnost ohlásit ještě před fotografováním, a to v písemné formě. Takový materiál pak fotograf nepoužije k vlastní propagaci.

6.4 Fotografie není dovoleno dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat apod.).

7. PRÁVA A UŽÍVÁNÍ

7.1 Právo užívat fotografie k soukromým účelům (soukromým použitím se rozumí: vytváření neprodejných výtisků obrazového materiálu, poskytnutí fotografie komerčním subjektům bez nároku na honorář apod.).

7.2 Právo publikovat fotografie na sociálních sítích nebo soukromé nekomerční webové prezentaci. Klient pro tento účel použije pouze soubor optimalizovaný pro web

7.3 Komerční použití fotografií není povoleno

Copyright (c) 2022 Agáta Solařová
Webdesign: OvaIT s.r.o.